Spoločnosť – www.liftup.sk

LiftUp s.r.o.
Konateľ: Martin Boroň
Petrovianská 12585/50A
080 05 Prešov
Slovenská Republika
IČO: 52093603
DIČ: 2120885536
IČ DPH: SK2120885536
SK34 1100 0000 0029 4208 0605 (Tatra Banka)

1. Predávajúci poskytuje kupujúcim záruky za predaný tovar. Záruka sa poskytuje
za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny
záručný list.
3. Bližšie podmienky záruky a ich reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom
Predávajúceho.
4. Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho –
spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru
kupujúcim. Záruka a záručná doba pri kupujúcich – podnikateľ, ktorý kupuje tovar v
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi najmä
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré
neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v
rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo
opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným
atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných
javov.
6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
* osobne
* odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi
poštou na adresu predávajúceho:
LiftUp s.r.o. Petrovianska 12585/50A 080 05 Prešov SR
7. K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o
kúpe tovaru – faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je
nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar
odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátané
všetkých manuálov, prípadne iného príslušenstva a pod.