Všoebecné obchodné podmienky spoločnosti www.liftup.sk

Spoločnosť – www.liftup.sk
LiftUp s.r.o.
Konateľ: Martin Boroň
Petrovianská 12585/50A
080 05 Prešov
Slovenská Republika
IČO: 52093603
DIČ: 2120885536
IČ DPH: SK2120885536
SK34 1100 0000 0029 4208 0605 (Tatra Banka)

(ďalej len „Predávajúci“) týmto zverejňuje svoje všeobecné obchodné podmienky
(ďalej len „VOP“), ktoré platia pre nákup Predávajúcim ponúkaného tovaru v jeho
internetovom obchode – e-shope na internetových stránkach www.liftup.sk (ďalej
len „Stránky“).

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci realizáciou objednávky akceptuje tieto VOP Predávajúceho pre úpravu
vzájomných práv a povinností strán vo vzťahu vyplývajúcom z predaja Tovaru
Predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito VOP, ktoré sú
pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v uzatvorenej zmluve stanovené výslovne
niečo iné. VOP vymedzujú práva a povinnosti Predávajúceho a jeho zákazníkov
(kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke
tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Práva a povinnosti týmito VOP
výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných právnických predpisov,
najmä občianskym zákonníkom v platnom znení.

OBJEDNÁVKA TOVARU, PREDMET ZMLUVY A JEJ UZATVORENIE

2.1 Všetky objednávky podané prostredníctvom stránok www.liftup.sk sú
považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil
s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Informácie o
jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy o kúpe tovaru
(ďalej tiež „Zmluva“) sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom
obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju
skontrolovať a prípadne opraviť. Po vložení požadovaného tovaru do tzv. košíku a
zadaním všetkých kontaktných údajov kupujúci objednávku odošle/potvrdí.
Predávajúci neodkladne po prijatí objednávky na zaslanie tovaru na adresu
uvedenú kupujúcim toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na
adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v
objednávke. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho dochádza k
uzavretiu Zmluvy. Od tohto okamihu medzi kupujúcim a Predávajúcim vznikajú

vzájomné práva a povinnosti. Predmetom kúpy/predaja podľa Zmluvy sú iba
položky Tovaru vyslovene uvedené v objednávke/Zmluve, pokiaľ nebolo dohodnuté
medzi kupujúcim a Predávajúcim inak.
2.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých
formulárov, predpísaných údajov a náležitostí.
2.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou
zaplatenia nákupnej ceny, jeho prevzatím.
2.4. Nákup Tovaru prostredníctvom Stránok je Predávajúcim ponúkaný v rámci
svojej maloobchodnej činnosti a nie je zamýšľaný pre predaj Tovaru za účelom
ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti kupujúceho. V prípade, že
kupujúci chce nakúpiť tovar za účelom vykonania svojej podnikateľsko-ekonomickej
činnosti, je povinný v rámci realizácie objednávky toto označiť a splniť
Predávajúcim určené povinnosti vedúce k uzatvoreniu Zmluvy, ku ktorej nemusí
dôjsť prostredníctvom Stránok, a to podľa voľby Predávajúceho.
2.5 Predávajúci nezodpovedá za to, že kupujúci neprijal príslušnú elektronickú
komunikáciu, poprípade aj objednaný Tovar, ak bolo doručenie na adresy zdieľané
kupujúcim, avšak k príslušným adresám má právo (iba/tiež) tretia osoba, ktorá
doručované prevzala, popr. odmietla a pod. Predávajúcu nie je schopný ani
oprávnený zisťovať a kontrolovať správnosť kupujúcim zadaných údajov pri
objednávke Tovaru. Kupujúci zodpovedá za správnosť a náležitosť vyplnených
údajov a nesie všetky riziká spojené s tým, aké údaje pri objednaní Tovaru zadal.
2.6 Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru.
Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu. Kupujúci berie na
vedomie, že s ohľadom na realizáciu nákupu prostredníctvom Stránok a
aktualizáciu príslušných údajov na Stránkach sa môže stať, že kupujúcim
objednaný Tovar je už vypredaný (aj napriek tomu, že na Stránkach je doposiaľ
uvedený ako dostupný). V tomto prípade bude Predávajúci o tejto skutočnosti
kupujúceho informovať bezodkladne potom, ako to zistí. Ak sa strany nedohodnú
ani do 5 pracovných dní inak (na predĺžení termínu objednávky či inej zmene
objednávky), Zmluva zaniká a žiadna zo strán nie je oprávnená požadovať od
druhej strany akékoľvek náhrady a pod.
2.7 Predávajúci sa uzatvorenou Zmluvou zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:
nepoškodený tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre
daný druh Tovaru:
– podľa špecifikácie v uskutočnenej objednávke/Zmluve,
– vyhovujúci všetkým normám, predpisom a nariadeniam platných na území SR,
– doklad o zaplatení je v papierovej podobe vkladaný fyzicky do dodávaného balíku
s tovarom.

III. MIESTO PLNENIA/DODANIA

3.1 Miesto plnenia – dodanie Tovaru je miesto určené kupujúcim v
objednávke/Zmluve. Predávajúci dodáva na všetky doručovacie adresy v SR.
Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na kupujúceho doručením Tovaru na adresu
uvedenú kupujúcim (bez ohľadu na to, kde Tovar prevzal).
3.2 Tovar je dodávaný z LiftUp s.r.o. Petrovianská 12585/50A. 080 05 Prešov SR
3.3 Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom
formulári.

3.4 Kontaktným miestom v rámci e-shopu je na adrese: LiftUp s.r.o. Petrovianská
12585/50A. 080 05 Prešov SR (e-mail: objednavky@liftup.sk).
3.5 V prípade, že kupujúci objednáva Tovar pre tretiu osobu (zmluva v prospech
tretieho), získava tretia osoba právo na Tovar jeho prevzatím (a stáva sa jeho
kupujúcim so všetkými právami a povinnosťami). V prípade, že tretia osoba Tovar
odmietne, získava práva na Tovar kupujúci a Zmluva platí naďalej medzi kupujúcim
a Predávajúcim. Ak predá kupujúci tovar tretej osobe, nezískava tretia osoba voči
Predávajúcemu žiadne práva.
3.6 Kupujúci je povinný si Tovar pri prevzatí poriadne a dôkladne skontrolovať a
prezrieť. V prípade, že si všimne na Tovare poškodenia alebo si všimne iný rozpor s
objednávkou, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť
Predávajúcemu ďalej uvedeným spôsobom pre uplatnenie poškodenia Tovaru
(reklamácia).

CENA

4.1 Kúpne ceny Tovaru uvedené na Stránkach sú platné v okamihu objednávania
Tovaru/uzavretia Zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pred
uzavretím Zmluvy (v prípade tlačovej chyby je Tovar predávaný za cenu
bezchybnú, ak bola zjavná a v prípade nie zjavnej, avšak preukázateľnej tlačovej
chyby k uzatvoreniu Zmluvy nedochádza), v prípade zmeny peňažných kurzov,
výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok
u výrobcov a ostatných dodávateľov Tovaru, a to kedykoľvek pred uzatvorením
Zmluvy – konečným potvrdením objednávky.
4.2 Kúpna cena je považovaná za zaplatenú s ohľadom na výber spôsobu platenia
až pripísaním celej kúpnej ceny za Tovar na účet Predávajúceho, alebo uhradením
v hotovosti prepravnej spoločnosti v prípade platby na dobierku.
4.3 Kúpna cena uvedená na Stránkach v rámci objednávky a uzatvorenej Zmluvy je
konečnou cenou za kúpu Tovaru vrátane ceny za dodanie, a to vrátane všetkých
daní, poplatkov a pod., pokiaľ nie je vyslovene na Stránkach v rámci
objednávky/Zmluvy uvedené.
4.4 Predávajúci nie je povinný, avšak je oprávnený, doručovať kupujúcim faktúru či
iný doklad vzťahujúci sa k cene (a jej plateniu). Dokladom o výške ceny a
povinností k jej úhrade dohodnutým medzi Predávajúcim a kupujúcim je
objednávka/Zmluva.
4.5 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu ním zvoleným spôsobom, a to vrátane
ceny za ním zvolený spôsob doručenia Tovaru.

DODACIE PODMIENKY

5.1 Cena za dopravu Tovaru:
a) doporučený balík SP, dobierka – 3,99 EUR
b) doporučený balík SP, platba vopred na účet – 1,99 EUR
5.2 Lehota pre expedovanie/odoslanie Tovaru začína bežať odo dňa uzavretia
Zmluvy a v prípade voľby úhrady ceny za dodanie Tovar iným spôsobom než pri
prevzatí Tovaru od okamihu prevedenia úhrady ceny za dodanie Tovaru. Lehota pre
expedovanie môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie
spôsobené vyššou mocou, alebo okolnosťami nezavinenými Predávajúcim. Ak
Predávajúci nemôže expedovať Tovar v uvedenej lehote, oznámi túto skutočnosť
bez zbytočného odkladu kupujúcemu.

5.3 Ak sa strany nedohodnú ani do 5 pracovných dní inak (na predĺžení termínu
expedovania Tovaru či inej zmene objednávky), Zmluva zaniká a žiadna zo strán
nie je oprávnená od druhej strany požadovať akékoľvek náhrady a pod.

NÁKLADY NA DODANIE TOVARU

6.1 Kupujúci je mimo kúpnej ceny povinný Predávajúcemu uhradiť rovnakým
spôsobom ako kúpnu cenu za Tovar tiež náklady/cenu za dodanie Tovaru, a to v
cene uvedenej u ním zvoleného spôsobu dodania Tovaru.
6.2 Predávajúci môže – podľa informácii pri dodaní Tovaru – dodávať Tovar od
určitej výšky kúpnej ceny zdarma alebo za zvýhodnené ceny.

VII. SPÔSOB PLATBY

7.1 Kupujúci je povinný uhradiť cenu za Tovar, t.j. Kúpnu cenu, cenu za dodanie
Tovaru a cenu za ním zvolený spôsob zrealizovania platby, poprípade ďalšie
dohodnuté ceny jedným zo spôsobov umožnených Predávajúcim, t.j.
1. a) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru,
2. b) platba cez internetové rozhranie banky – prevodom na účet Predajca,
3. c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka
prepravca).

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU, VÝMENA TOVARU

8.1 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe Tovaru uzatvorenej
prostredníctvom Stránok/od kúpy Tovaru realizovanej prostredníctvom Stránok
(prostriedkov komunikácie na diaľku) bez udania dôvodu za ďalej uvedených
podmienok
8.2 Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy aj bez udania dôvodu, a to v lehote 14
dní odo dňa prevzatia Tovaru (dodávky poslednej časti Tovaru)..
8.3 Písomné oznámenie o odstúpení kupujúci doručí Predávajúcemu spolu s
tovarom určeným k vráteniu:
na adresu: LiftUp s.r.o. Petrovianská 12585/50A. 080 05 Prešov SR
8.4 Lehota na odstúpenie je dodržaná v prípade odoslania oznámenia o odstúpení
od zmluvy pred uplynutím príslušnej 14 dní.
8.5 V prípade pochybností o tom, či bol Tovar zakúpený u Predávajúceho, je
kupujúci povinný preukázať na výzvu Predávajúceho, že sa jedná o Tovar
zakúpený u Predávajúceho podľa Zmluvy, od ktorej je odstupované.
8.6 Predávajúce vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od
doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane
nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, bankovým prevodom
na číslo účtu, ktoré uvedie predávajúci na formulári odstúpenia od zmluvy.
Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba
vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
Pokiaľ kupujúci doručí osobne odstúpenie od zmluvy spolu s tovarom osobne na
predajňu Decathlon, peňažné prostriedky mu budú vrátené takým spôsobom,
ktorým tovar zakúpil (v hotovosti alebo prostredníctvom bankovej karty na účet).
8.7 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s
vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť
vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

8.8 Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr,
než mu kupujúci Tovar odovzdá alebo preukáže, že Tovar odoslal.
8.9 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo
v dôsledku zaobchádzania s týmto Tovarom inak, než je nutné s ním zaobchádzať s
ohľadom na jeho povahu a vlastnosti za účelom oboznámenia sa s povahou a
vlastnosťami Tovaru, vrátane jeho funkčnosti, a to v domácnosti (ďalej len
„Náhrada“). Predávajúcemu uplatní nárok na Náhradu u kupujúceho tak, že mu
zašle od kupujúceho prijaté finančné prostriedky za kúpu Tovaru zníženú o
Náhradu.

VÝMENA TOVARU

9.1 Kupujúci má právo na výmenu tovaru. Vždy celkovej cene za výrobok rovnakej
alebo vyššej než bola kúpna cena na výrobok pôvodný. V prípade, že bude cena
nového výrobku vyššia, bude rozdiel v cene Kupujúcemu uhradený priamo v mieste
výmeny. Vrátený tovar bude v jeho originálnom obale, nepoužitý, nepoškodený,
vrátane prípadného príslušenstva, schopný ďalšieho predaja. Kupujúcemu bude
predložený kúpny doklad na vrátený tovar. Výmenu tovaru zaslaním (LiftUp s.r.o.
Petrovianská 12585/50A. 080 05 Prešov SR)

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Predávajúci bude spracovávať osobné údaje oznámené kupujúcim pri kúpe
Tovaru a kupujúci s týmto spracovaním osobných údajov a s ich ďalej uvedeným
použitím súhlasí ich oznámením Predávajúcemu. Predávajúci spracováva údaje za
účelom realizácie kúpy Tovaru a s tým spojených práv a povinností .
10.2 Predávajúci bude s týmito údajmi narábať za vyššie uvedeným účelom
v súlade s platnými právnymi predpismi.
10.3 Osobné údaje môže Predávajúci previesť na servery umiestnené mimo SR
alebo do pobočiek či iných dôveryhodných spoločností tretích strán z iných krajín,
ktoré spracovávajú osobné informácie.
10.4 K ochrane osobných údajov využije Predávajúci všetky primerané prostriedky
a príslušné opatrenia, pričom to isté bude vyžadovať tiež od všetkých tretích strán,
ktoré budú osobné údaje spracovávať.
10.5 V prípade, že má kupujúci akékoľvek otázky, komentáre alebo obavy týkajúce
sa s narábaním s osobnými údajmi, môže Predávajúceho kedykoľvek kontaktovať
na e-mailovej adrese: oobjednavky@liftup.sk
10.6 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho (na e-mailovej adrese:
objednavky@liftup.sk) najmä v nasledujúcich prípadoch:
(i) ak si nepraje byť v budúcnosti kontaktovaný,
(ii) ak by rád získal informácie o svojich osobných údajoch, ktoré sú spracovávané,
(iii) ak chce svoje osobné údaje opraviť, aktualizovať, blokovať, likvidovať alebo
odstrániť,
(iv) ak chce nahlásiť akékoľvek zneužitie osobných údajov.
10.7 www.liftup.sk ako správca spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, a to za účelom ponúkania obchodu alebo služieb.
10.8 Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu, ktorá je
potrebná pre splnenie účelu, do odvolania tohto súhlasu, prípadne do doby
ukončenia činnosti. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a správca údaje
bez zbytočného odkladu zlikviduje.

10.9 Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov môžu byť uvedené na iných
miestach Stránok.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Tieto VOP platia v znení uvedenom na Stránke Predávajúceho v deň
potvrdenia Objednávky, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.
Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene VOP, platia VOP už
v aktuálnom znení.
11.2 V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu (omylu a pod.) sa ustanovenia týchto
VOP odchyľujú od zákonných ustanovení na ochranu kupujúcich – spotrebiteľov, tak
sa na ne neprihliada. To platí aj v prípade, že sa kupujúci vzdá práva, ktorý mu
zákon poskytuje.
11.3 Predávajúci je oprávnený tieto VOP podľa svojho uváženia meniť s tým, že
zmena VOP bude vždy zverejnená na Stránke, resp. na Stránke budú vždy
uvedené VOP v aktuálnom znení.